เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Food Maker Space


พื้นที่เรียนรู้และให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านชาและกาแฟของประเทศ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นอย่างครบวงจร

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชาและกาแฟ รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Food Innopolis @MFU

          เมืองนวัตกรรมอาหาร ส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งเน้นการผลักดันและการยกระดับชาและกาแฟ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นอย่างครบวงจรมุ่งเน้นการผลักดันและการยกระดับชาและกาแฟ

เครือข่าย


http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/Logo_๑๘๐๖๒๕_0019-e1610037354613.jpg
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/MFii.png
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/foodinnopolis400x200-oofkh0yt1ebjnm3smg19tzaefn6r800ryw9tc6zsao-e1609908740714.png
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/oxm5lt59m5gb8vypdbwupfvmq53pzi8b3vticlkow0-e1609908763981.jpg
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/nstdalogo400x200-oofkh2uhf2e4au12bguiyytbmexhne88n5ksaqwzy8-e1609908778880.png
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/logo-cmu.png
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/MJU-e1609906171620.jpg
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/coffee.jpg
ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.