วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านชาและกาแฟของประเทศ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นอย่างครบวงจร

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชาและกาแฟ รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านชาและกาแฟ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น
อย่างครบวงจร จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5 ด้านในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย

1.พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูป
2.ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ
3.ยกระดับมาตรฐานสินค้า
4.บริหารจัดการด้านการตลาดและการบริการ
5.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.