October 17, 2020
119547324_149667916821256_8180083384228555146_n

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2020 (ออนไลน์) : นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต (Thailand Food Innovation – Nationwide Online BootCamp 2020 : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation) โอกาสพิเศษ! สำหรับ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ อาจารย์ นักวิจัย...

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.