About usFoodinnopolis:
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ให้เป็นมหาวิทยาลัยส่วนต่อขยายของเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร ส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (FI@MFU) มุ่งเน้นการผลักดันและการยกระดับชาและกาแฟ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นอย่างครบวงจร เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ Food Makerspace ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ (Learning Space) และเป็นพื้นที่ให้บริการแก่ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการชาและกาแฟ ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารอื่น ในการเข้ามาใช้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อนำไปต่อยอดและขยายผลในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

          การดำเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านชาและกาแฟ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นอย่างครบวงจร

มียุทธศาสตร์ 5 ด้านดังนี้
1.พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปอาหาร
2.ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ
3.ยกระดับมาตรฐานสินค้า
4.บริหารจัดการด้านการตลาดและการบริการ
5.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ

http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/MFI0045-scaled.jpg
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/MFU-Fi-Structure2-01.png
ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.