Download

ใบสมัครเข้ารับบริการส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
ใบสมัครเข้ารับบริการเมืองนวัตกรรมส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แบบฟอร์มการขอใช้ห้อง Food Makerspace

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.