Food Markerspace

      •               การให้บริการพื้นที่ Food Maker space สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากเมืองนวัตกรรมอาหาร
      (Food Innopolis) ให้เป็นมหาวิทยาลัยส่วนต่อขยายของเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร ส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งเน้นการผลักดันและการยกระดับชาและกาแฟ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตผล  ทางการเกษตรในท้องถิ่นอย่างครบวงจร เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่        Food Makerspace ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ (Learning Space) และเป็นพื้นที่ให้บริการแก่ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการชาและกาแฟ ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารอื่น ในการเข้ามาใช้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อนำไปต่อยอดและขยายผลในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

สามารถสมัครเข้าร่วมรับบริการได้ที่ >> click <<

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.