Knowledge Forum Training & Incubator

– การบริการให้คำปรึกษาแนะนำในเบื้องต้น

    •         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีหน่วยงานและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาเบื้องต้น ผ่าน สถาบันชาและกาแฟ คลินิกเทคโนโลยี ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม โดยผู้ประกอบการสามารถเข้ารับการปรึกษาผ่านช่องทาง ดังนี้
    • 1. ปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์
    • 2. ช่องทาง Online ของหน่วยงาน หรือขอรับคำปรึกษา ณ ที่ทำการของหน่วยงาน

– การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร

              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการให้บริการ Food Makerspace และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติการชาและกาแฟและอาหารอื่น โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ ของมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ

– การบ่มเพาะธุรกิจ

    •           ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มุ่งเน้นบ่มเพาะธุรกิจ ชา กาแฟ และอาหารอื่น สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมและผลักดันศักยภาพ ผู้ประกอบการ และเป็นศูนย์เรียนรู้การบ่มเพาะธุรกิจชา-กาแฟ และธุรกิจอาหารอื่น โดยมีโครงการบ่มเพาะธุรกิจในระยะยาวได้แก่ โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

สามารถสมัครเข้าร่วมรับบริการได้ที่ >> click <<

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.