บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (FI@MFU) ให้บริการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านชาและกาแฟ รวมถึงการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่นแบบครบวงจร โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/one-stop-sevice-2_jpg-1280x905.jpg

1. Network

  • ให้บริการพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่อยู่ในกระแส ด้านชาและกาแฟ รวมถึงอาหารอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นทำควารู้จักและการสร้างความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงทั้งห่วงโช่อุปทานเพื่อช่วยต่อยอดทั้งความรู้ เศรษฐกิจและสังคม อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนทางด้านอาหารต่อไป

2. Flavor & Sensory

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีห้องปฏิบัติการที่มีบุคลากรและห้องทดสอบประสาทสัมผัส

1.ด้านชาและกาแฟ
     อาคารปฏิบัติการ 4 (S4) ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการอาหาร
     อาคาร M square  (MI 405) ห้อง cupping (food maker space)
     ห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic nose) 

2.ด้านอาหารอื่นๆ 
     อาคารปฏิบัติการ 4 (S4) ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการอาหาร

3. Food Makerspace

  • ให้บริการพื้นที่สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายในพื้นที่มีอุปกรณ์ครัวและเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพเบื้องต้น
  • เป็นพื้นที่เรียนรู้ (Learning Space) และพื้นที่ให้บริการแก่ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการชากาแฟ รวมถึง อุตสาหกรรมอาหารอื่น เพื่อนำไปต่อยอดและขยายผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

4. การบริการวิเคราะห์ทดสอบ (Lab Testing & Analysis)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีห้องปฏิบัติการที่มีบุคลากรและเครื่องมือที่พร้อมจะสนับสนุนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ดังนี้

1. สถาบันชาและกาแฟ  
     ห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) ให้บริการการวิเคราะห์ทดสอบและทดลองค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับชาและกาแฟ

2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   
     2.1 อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) และ อาคารปฏิบัติการ 7 (S7)  ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ และอาหารอื่นเพิ่มเติม    
     2.2 อาคารปฏิบัติการ 4 (S4) สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการอาหาร

5. การบริการสร้างองค์ความรู้และบ่มเพาะธุรกิจFI @MFU Academy

  • MFU Talk
  • Special Workshop
  • Food Communication
  • สถาบันชาและกาแฟ
  • ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร
  • สำนักวิชาอุตสาหกรรม

6. Food Acceleration

1. การบริการให้คำปรึกษาแนะนำในเบื้องต้น 
     มีหน่วยงานและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาเบื้องต้น ผ่าน สถาบันชาและกาแฟ คลินิกเทคโนโลยี ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม โดยผู้ประกอบการสามารถเข้ารับการปรึกษาผ่านช่องทาง ดังนี้
     1. ปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์
     2. ช่องทาง Online ของหน่วยงาน หรือขอรับคำปรึกษา ณ ที่ทำการของหน่วยงาน

2. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร 
     จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการให้บริการ Food Makerspace และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติการชาและกาแฟและอาหารอื่น โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ ของมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ

3. การบ่มเพาะธุรกิจ 
     ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มุ่งเน้นบ่มเพาะธุรกิจ ชา กาแฟ และอาหารอื่น สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมและผลักดันศักยภาพ ผู้ประกอบการ และเป็นศูนย์เรียนรู้การบ่มเพาะธุรกิจชา-กาแฟ และธุรกิจอาหารอื่น โดยมีโครงการบ่มเพาะธุรกิจในระยะยาวได้แก่ โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.