Services

Food Makerspace

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
จากชา กาแฟ และอาหารอื่น

AVD. Testing & Analysis

การบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์เดิม

Flavor & Sensory

การทดสอบทางประสาทสัมผัส
สำหรับชา กาแฟ และอาหารอื่น

Knowledge forum / Training and Incubator

ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.