August 31, 2020
115998587_129454918842556_8951101475985341923_o
115909640_129454975509217_3190340272650741502_o
116038776_129455032175878_445011946261530944_o
115930991_129455115509203_5793588795915486493_o

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดประชุมหารือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารแปรรูปที่มีศักยภาพเป็นอาหารนวัตกรรมหรืออาหารเพิ่มมูลค่า เพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยด้านการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและอาหารมีความพร้อมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยใช้มาตรการด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เป็นตัวขับเคลื่อนภายใต้โครงการศูนย์จับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม ระยะที่ 1 จากหิ้งสู่ห้างด้วยมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีอาจารย์จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมประชุมหารือด้วย

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.