November 26, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/LINE_ALBUM_PADTHAI-SE2_Day2_๒๒๑๑๓๐_258-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2565 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator จัดกิจกรรมโครงการพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร “PADTHAI Social Enterprise ครั้งที่ 2” ในวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแสน จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ    

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.