February 23, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/S__3932193-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง Coffee Roasting room (ห้องคั่วกาแฟ) แก่อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อของกาแฟโดยวิธีการดริป ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

February 18, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/LINE_ALBUM_กิจกรรม-Cupping-กาแฟวันที่-9.2.2565_๒๒๐๒๑๕_40.jpg

เมื่อวันที่ 9 และ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง Cupping จัดกิจกรรมการทดสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟ (Cupping) ของผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน (บพท.) โดย ผศ. ดร. รัฐพล แสงระยับ และ ดร. สิริรุ่ง วงศ์สกุล จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

February 18, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/S__3702811-1280x640.jpg

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง จัดกิจกรรมการสอนทำอาหารฝรั่งเศษ ณ ห้อง MFU Food Makerspace (MI405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square

February 3, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/S__3170353-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง MFU Food Makerspace (Kitchen Lab) แก่อาจารย์ และบุคลากร จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมทำ cheese cake

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.