เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ชงกาแฟ

March 20, 2022by Admin0
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/S__22151208-1280x960.jpg

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชาและกาแฟ ปีที่ 3 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดการอบรมหลักสูตรเรียนรู้การใช้อุปกรณ์การชงกาแฟ “Coffee Brewing” ได้เชิญวิทยากร คุณพฤฒ นทีพายัพทิศ (The baristro) เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ชงกาแฟ ณ ห้อง Food Makerspace (MI405) ชั้น 4 อาคาร Innovation Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมคณะทำงานสถาบันชาและกาแฟ เรียนรู้ทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการชงกาแฟ ทำให้เกิดความชำนาญ และนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียนนักศึกษาเกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าของกาแฟ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดชาและกาแฟในอนาคต

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.