March 20, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/S__22151208-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชาและกาแฟ ปีที่ 3 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดการอบรมหลักสูตรเรียนรู้การใช้อุปกรณ์การชงกาแฟ “Coffee Brewing” ได้เชิญวิทยากร คุณพฤฒ นทีพายัพทิศ (The baristro) เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ชงกาแฟ ณ ห้อง Food Makerspace (MI405) ชั้น 4 อาคาร Innovation Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมคณะทำงานสถาบันชาและกาแฟ เรียนรู้ทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการชงกาแฟ ทำให้เกิดความชำนาญ และนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียนนักศึกษาเกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าของกาแฟ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดชาและกาแฟในอนาคต

March 14, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/S__5275676-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่หลวงให้บริการห้อง Cupping (คัพปิ้ง) ในดำเนินกิจกรรมการทดสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟ (Cupping) โดย ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล และ ผศ.ดร.รัฐพล แสงระยับ

March 4, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/275331542_481594403628604_4063672516807021604_n-1240x640.jpg

Inspiration talk: Gastronomy tourism “ยกระดับอาหารพื้นบ้าน สู่ระดับพรีเมียม กลไกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” โดย คุณก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร (เชฟก้อง ผู้นำอาหารเหนือพื้นบ้านสู่อาหารระดับสากล) เสวนาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมแลกแชร์ประสบการณ์กับเชฟก้อง เจ้าของร้าน Locus Native Food Lab  

February 23, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/S__3932193-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง Coffee Roasting room (ห้องคั่วกาแฟ) แก่อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อของกาแฟโดยวิธีการดริป ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

February 18, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/LINE_ALBUM_กิจกรรม-Cupping-กาแฟวันที่-9.2.2565_๒๒๐๒๑๕_40.jpg

เมื่อวันที่ 9 และ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง Cupping จัดกิจกรรมการทดสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟ (Cupping) ของผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน (บพท.) โดย ผศ. ดร. รัฐพล แสงระยับ และ ดร. สิริรุ่ง วงศ์สกุล จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

February 18, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/S__3702811-1280x640.jpg

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง จัดกิจกรรมการสอนทำอาหารฝรั่งเศษ ณ ห้อง MFU Food Makerspace (MI405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square

February 3, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/S__3170353-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง MFU Food Makerspace (Kitchen Lab) แก่อาจารย์ และบุคลากร จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมทำ cheese cake

January 26, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/IMG_4831-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริการห้อง Coffee Roasting room (ห้องคั่วกาแฟ) แก่นักศึกษา จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อทดลองคั่วเมล็ดกาแฟสำหรับทำงานวิจัย ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

January 24, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/IMG_4821-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง Coffee Roasting room (ห้องคั่วกาแฟ) แก่ผู้ประกอบการ เพื่อทดลองคั่วเมล็ดกาแฟ ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.