December 23, 2022
S__6717503
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_136
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_139
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_143
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_148
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_35
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_26
269944
269945
269946

    เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม“การจัดการความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้” ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ด้านการทดสอบคุณภาพเมล็ดและการแปรรูปโกโก้ เรียนรู้การคัดแยกลักษณะเมล็ดโกโก้ที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่ดี เรียนรู้วิธีการแปรรูปผลผลิตโกโก้และการชิมรสชาติโกโก้ มีผู้เชี่ยวชาญให้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ โดย คุณสุพักร์ ตั๊นวิเศษ (เก่ง) ผู้ก่อตั้ง PK chocolate เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ นำมาแปรรูปเมล็ดแห้งโกโก้ ร่วมกับ คุณนฤนาท  สิงห์ลอ เจ้าของร้าน Chef Bakery House ประสบการณ์ในวงการเบเกอรี่ยาวนานกว่า 30 ปี มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน ในกิจกรรมจะมีการให้ความรู้การสร้าง Value สินค้าที่แปรรูปจากโกโก้ ตลาดไทยสู่ต่างประเทศ สัมผัสประสบการณ์การชิมช็อกโกแลตแบบมืออาชีพจะได้รสชาติอันน่ามหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่ดี และเรียนรู้วิธีการหมัก การตากโกโก้    

November 26, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/LINE_ALBUM_PADTHAI-SE2_Day2_๒๒๑๑๓๐_258-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2565 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator จัดกิจกรรมโครงการพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร “PADTHAI Social Enterprise ครั้งที่ 2” ในวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแสน จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ    

July 13, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/287609468_546415550479822_416722481962235105_n-960x640.jpg

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม โครงการเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมเกษตรอาหาร “Food Innopolis Social Enterprise Hackathon” ครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอาหาร โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำปรึกษาในการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสู่ความยั่งยืนของสังคม    

June 14, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/286898224_472836877985608_4648129383582848888_n-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนัวตกรรม ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดระหว่าง Startup และ Local Enterprises โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการชงกาแฟและเทรนด์กาแฟที่คาดว่าจะมาแรงในปี ค.ศ.2022 -กิจกรรม Matching ธุรกิจระหว่าง Startup และLocal enterprise -กิจกรรมพบปะพูดคุยกับ Local enterprise เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ โดย ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล.  

May 18, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/05/282098473_1130196751099051_9015152092288778476_n-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมพิธีลงนามเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ Guangxi Vocational & Technical College (GVTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงษ์เกษฒจิตต์ รองอธิการบดี เป็นประธานร่วมลงนามฯ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมอมรมพัฒนาทักษะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ชา Tea Tasting โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ที่จะร่วมดำเนินงานในด้านต่างๆ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับชา รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมชา เพื่อร่วมกันผลักดัน ให้การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมชาก้าวสู่ระดับสากล และความร่วมมือในด้านงานบริการวิชาการในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับชา เพื่อจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square

March 20, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/S__22151208-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชาและกาแฟ ปีที่ 3 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดการอบรมหลักสูตรเรียนรู้การใช้อุปกรณ์การชงกาแฟ “Coffee Brewing” ได้เชิญวิทยากร คุณพฤฒ นทีพายัพทิศ (The baristro) เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ชงกาแฟ ณ ห้อง Food Makerspace (MI405) ชั้น 4 อาคาร Innovation Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมคณะทำงานสถาบันชาและกาแฟ เรียนรู้ทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการชงกาแฟ ทำให้เกิดความชำนาญ และนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียนนักศึกษาเกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าของกาแฟ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดชาและกาแฟในอนาคต

March 4, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/275331542_481594403628604_4063672516807021604_n-1240x640.jpg

Inspiration talk: Gastronomy tourism “ยกระดับอาหารพื้นบ้าน สู่ระดับพรีเมียม กลไกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” โดย คุณก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร (เชฟก้อง ผู้นำอาหารเหนือพื้นบ้านสู่อาหารระดับสากล) เสวนาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมแลกแชร์ประสบการณ์กับเชฟก้อง เจ้าของร้าน Locus Native Food Lab  

February 23, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/S__3932193-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง Coffee Roasting room (ห้องคั่วกาแฟ) แก่อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อของกาแฟโดยวิธีการดริป ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

February 18, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/LINE_ALBUM_กิจกรรม-Cupping-กาแฟวันที่-9.2.2565_๒๒๐๒๑๕_40.jpg

เมื่อวันที่ 9 และ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง Cupping จัดกิจกรรมการทดสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟ (Cupping) ของผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน (บพท.) โดย ผศ. ดร. รัฐพล แสงระยับ และ ดร. สิริรุ่ง วงศ์สกุล จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

February 18, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/S__3702811-1280x640.jpg

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง จัดกิจกรรมการสอนทำอาหารฝรั่งเศษ ณ ห้อง MFU Food Makerspace (MI405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.