May 18, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/05/282098473_1130196751099051_9015152092288778476_n-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมพิธีลงนามเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ Guangxi Vocational & Technical College (GVTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงษ์เกษฒจิตต์ รองอธิการบดี เป็นประธานร่วมลงนามฯ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมอมรมพัฒนาทักษะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ชา Tea Tasting โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ที่จะร่วมดำเนินงานในด้านต่างๆ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับชา รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมชา เพื่อร่วมกันผลักดัน ให้การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมชาก้าวสู่ระดับสากล และความร่วมมือในด้านงานบริการวิชาการในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับชา เพื่อจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square

March 20, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/S__22151208-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชาและกาแฟ ปีที่ 3 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดการอบรมหลักสูตรเรียนรู้การใช้อุปกรณ์การชงกาแฟ “Coffee Brewing” ได้เชิญวิทยากร คุณพฤฒ นทีพายัพทิศ (The baristro) เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ชงกาแฟ ณ ห้อง Food Makerspace (MI405) ชั้น 4 อาคาร Innovation Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมคณะทำงานสถาบันชาและกาแฟ เรียนรู้ทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการชงกาแฟ ทำให้เกิดความชำนาญ และนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียนนักศึกษาเกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าของกาแฟ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดชาและกาแฟในอนาคต

March 4, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/275331542_481594403628604_4063672516807021604_n-1240x640.jpg

Inspiration talk: Gastronomy tourism “ยกระดับอาหารพื้นบ้าน สู่ระดับพรีเมียม กลไกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” โดย คุณก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร (เชฟก้อง ผู้นำอาหารเหนือพื้นบ้านสู่อาหารระดับสากล) เสวนาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมแลกแชร์ประสบการณ์กับเชฟก้อง เจ้าของร้าน Locus Native Food Lab  

February 23, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/S__3932193-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง Coffee Roasting room (ห้องคั่วกาแฟ) แก่อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อของกาแฟโดยวิธีการดริป ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

February 18, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/LINE_ALBUM_กิจกรรม-Cupping-กาแฟวันที่-9.2.2565_๒๒๐๒๑๕_40.jpg

เมื่อวันที่ 9 และ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง Cupping จัดกิจกรรมการทดสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟ (Cupping) ของผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน (บพท.) โดย ผศ. ดร. รัฐพล แสงระยับ และ ดร. สิริรุ่ง วงศ์สกุล จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

February 18, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/S__3702811-1280x640.jpg

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง จัดกิจกรรมการสอนทำอาหารฝรั่งเศษ ณ ห้อง MFU Food Makerspace (MI405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square

December 30, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/IMG_4447-1280x640.jpg

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัด เพื่อขอบคุณสื่อมวล จังหวัดเชียงราย ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีการแสดงโชว์การดริปกาแฟ จากสถาบันชาและกาแฟ และ Show Case ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่ม Amazing Thailand Dink 2021 คุณเดชธนา ทรัพย์มณีรัตน์ ร้าน Tee & Coffee Restaurant และ Show Case เมนูอาหารและเครื่องดื่มจากชาและกาแฟ คุณน้ำฝน จันจินะ (เซฟโจ๊ต) ครัวบ้านเลขที่ 9 ณ ห้อง MFU Food Makerspace (MI405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square

November 26, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/261784446_422122529575792_6095976121943418623_n-1280x640.jpg

วันที่ 26 พ.ย. 64 สถาบันชาและกาแฟร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Idea Creation : AMAZING THAILAND DRINK 2021 ภายใต้งาน Tea and Coffee For Future Living (Chiangrai Design Week 2021) ณ ห้อง Food Maker Space (MI405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square โดยได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบที่ใช้ในการแข่งขัน จากบริษัท SILPIN Asia จำกัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านกาแฟและร้านอาหารสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มด้วยกลิ่นรสเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 ท่าน

September 15, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/241797136_976707809781280_3451780468428173973_n-1-1-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันชาและกาแฟ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “The Art of Siamese Taste” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์ทางด้านกลิ่น และการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าเครื่องดื่มและอาหาร โดยมีผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และเชฟในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม ณ ห้อง MFU Food Makerspace (MI 405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ – แนะนำประชาสัมพันธ์ ห้อง MFU Food Makerspace – เสวนาหัวข้อ “มารู้จัก Edible perfume กันเถอะ” – Workshop สร้างสรรค์เมนูจาก Edible perfume โดยมี...

February 15, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/144402572_226900459098001_6756266660413118768_n-960x640.jpg

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมชิมชาสูตรต่างๆ เพื่อทดสอบ sensory ของชา สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้นแบบภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน 2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล เป็นหัวหน้าโครงการ) ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.