http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/img-white-corner-top-right.png

FAQ

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) คืออะไร

เมืองนวัตกรรมอาหารจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจร โดยเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์การวิจัยที่เหมาะสมต่อการทำวิจัย  พัฒนาและนวัตกรรม นอกจากนี้เมืองนวัตกรรมอาหารยังให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการวิจัย และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU-FI) คืออะไร

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนและได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนกลาง โดยแผนการดำเนินงานในระยะสั้นนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ Food Maker Space สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้าน ชาและกาแฟนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบจากพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นต่างๆ ได้อีกด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเองต่อไปในอนาคต นอกจากนี้แผนการดำเนินงาน  ในระยะกลางและระยะยาว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความสนใจพืชสวนอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น โกโก้  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลและภาคเอกชนกำลังให้ความสนใจ และมุ่งเน้นในการพัฒนาส่งเสริมการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยต่อไป

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านชาและกาแฟของประเทศ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นอย่างครบวงจร และมีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชาและกาแฟ รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(MFU-FI) ตั้งอยู่ที่ไหน
 • เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 ห้อง MI307 อาคาร Innovation Park กลุ่มอาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย 57100
 • ห้อง Food Makerspace
  ตั้งอยู่ ณ ชั้น 4 ห้อง MI405 อาคาร Innovation Park กลุ่มอาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย 57100
การบริการของเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(MFU-FI) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 • การให้บริการพื้นที่ Food Maker space สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 • การบริการวิเคราะห์ทดสอบ ชา-กาแฟและอาหารอื่น
  (Advance Testing & Analysis)
 • Knowledge Forum Training and Incubator
  – การบริการให้คำปรึกษาแนะนำในเบื้องต้น
  – การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร
  – การบ่มเพาะธุรกิจ
 • การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบประสาทสัมผัส (Flovor & Sensory)
 • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Network)
ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.