วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัด MFU Coffee Fest 2024

March 20, 2024by Admin0
288A2941
288A2950
288A2974
288A2977
288A2983
288A2987
288A3002
288A3030
288A3035
288A3037
288A3040
288A3043
288A3047
288A3051
288A3065
288A3082
288A3122
288A3127
288A3154
288A3171
288A3293
288A3314
288A3318
288A3324
288A3412
288A3421
288A3432
288A3439
288A3441
288A3454
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด MFU Coffee Fest 2024 และ การประชุมวิชาการ หัวข้อ พัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยอย่างยั่งยืน ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเปิดงาน โดยมี ดร.อมร โอวาทวรกิจ หัวหน้าหัวหน้าโครงการศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการห่วงโซ่คุณค่ากาแฟประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ก่อนมีพิธีมอบรางวัล MFU Best Coffee Farmer จำนวน 4 รางวัล โดยกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ บุคลากรจากภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ คาดว่าจะมีจำนวนมากถึง 300 คน
ทั้งนี้ การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการต่อภาคีที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของการนำเสนอเมล็ดกาแฟของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ และผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจกาแฟ
2. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในธุรกิจของกาแฟอะราบิก้าทั้งห่วงโซ่อุปทาน และการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการร้านกาแฟ และผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจกาแฟ
กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย
-กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจกาแฟ ในหัวข้อ “Coffee Value Creation 2024: เปิดเทรนด์ สร้างโอกาส เจาะตลาด ยกระดับคุณค่ากาแฟไทย”
-การจัดแสดงผลผลิตกาแฟของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดแสดง
-การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการร้านกาแฟ และผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจกาแฟ
-การแข่งขันดริปกาแฟ
-กิจกรรม Workshop เกี่ยวกับกาแฟ
นอกจากนี้ภายในงาน MFU Coffee Fest 2024 จะมีการประชุมวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการศูนย์กลางด้านความรู้ หรือ Hub of Knowledge ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการจัดตั้ง “ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการห่วงโซ่คุณค่ากาแฟประเทศไทย” ที่มีเป้าหมายดำเนินงานในการสร้างสรรค์และรวบรวมองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตกาแฟ สร้างเครือข่ายการทำงานแบบเชื่อมโยง และให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตกาแฟอย่างครบวงจร

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.