January 24, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/IMG_4821-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง Coffee Roasting room (ห้องคั่วกาแฟ) แก่ผู้ประกอบการ เพื่อทดลองคั่วเมล็ดกาแฟ ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

January 11, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศ-อัตราค่าใช้บริการด้านอาคารสถานที่-_page-0001-1200x640.jpg

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ขอแจ้งข่าวสำหรับผู้ที่เข้าใช้บริการห้องMFU Food Makerspace ตั้งแต่บัดนี้จะมีการเก็บค่าบริการการใช้ห้องMFU Food Makerspace อัตราตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

November 30, 2020
120323751_155316939589687_9007661363727349422_o

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #7 หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง ท่านจะได้รับ ∙ การอบรม และ Workshop จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละหัวข้อ กว่า 10 ท่าน!! ∙ โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุน ตลาด และการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ∙ การสนับสนุนทางธุรกิจและบริการ One-Stop Service จาก Food Innopolis และเครือข่าย ∙ เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ...

August 31, 2020
115998587_129454918842556_8951101475985341923_o
115909640_129454975509217_3190340272650741502_o
116038776_129455032175878_445011946261530944_o
115930991_129455115509203_5793588795915486493_o

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดประชุมหารือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารแปรรูปที่มีศักยภาพเป็นอาหารนวัตกรรมหรืออาหารเพิ่มมูลค่า เพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยด้านการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและอาหารมีความพร้อมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยใช้มาตรการด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เป็นตัวขับเคลื่อนภายใต้โครงการศูนย์จับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม ระยะที่ 1 จากหิ้งสู่ห้างด้วยมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีอาจารย์จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมประชุมหารือด้วย

July 31, 2020
116423133_129334872187894_8449609729927565900_n

Move On Chiang Rai Tea&Coffee: ไปต่อไม่รอแล้วนะ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยเวลา 15.00 น. จะเริ่มต้นกิจกรรม Omakase จากร้านที่ร่วมรายการ และเวลา 15.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นการ FB Live ผ่านทางเพจ Chiang Rai Tea&Coffee Month ททท. เชียงราย สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกลุ่มคนรักกาแฟเชียงราย จัดเสวนาออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ประกอบการชาและกาแฟในหัวข้อดังนี้ Tea and Coffee journey : From Chiang Rai to Tokyo : โดย คุณปิยะณี อิโต เจ้าของร้าน Piyanee Thai Tea และคุณอายุ จือปา...

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.